Nr sprawy: RGK-Pn-341/3/2009

Kazanów, 10 sierpnia 2009r

 

 

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie wydanych na podstawie art. 11 ust . 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych


Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie

ul. Zwoleńska 22

26-713 Kazanów

tel. 048/6766033 fax. 048/6766055


Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją ograniczania skażeń ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie


1) Nazwa i adres zamawiającego:

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie

ul. Zwoleńska 22

26-713 Kazanów

tel. 048/6766033 fax. 048/6766055

www.kazanow.pl

sekretariat@kazanow.pl

2) Określenie trybu zamówienia:  przetarg nieograniczony o wartości poniżej  kwot  określonych

    przepisach, wydanych na podstawie w art. 11 ust. 8  ustawy Pzp.

3) Adres strony internetowej , na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych

    warunków  zamówienia: www.kazanow.pl oraz www.ugkazanow.bip.org.pl

    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać  osobiście w Urzędzie Gminy

pokój nr 5 

4) Opis  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia:

4.1. W ramach planowanej inwestycji  przewiduje się :

zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczego z napędem 4x4 z funkcją

ograniczania skażeń ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie

Samochód musi posiadać Świadectwo Dopuszczenia Wyrobu do stosowania w jednostkach

ochrony przeciwpożarowej, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony

przeciwpożarowej w Józefowie,

  Szczegółowy  zakres prac został określony w załączniku nr 4 do SIWZ.

4.2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV).

   Kody CPV 34.14.42.10-3  Wozy strażackie

 5) Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  składania ofert częściowych.

6) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7) Termin wykonania zamówienia:   do 15 października 2009 r.

8) Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz opis  sposobu dokonywania oceny

    spełniania tych warunków:

   W  przetargu  mogą   wziąć  udział  wykonawcy  nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.  1 i 2  

   oraz  spełniający  wymogi   art. 22  ust. 1  ustawy  Prawo Zamówień Publicznych i warunki

   dodatkowe określone w SIWZ.

1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują  potencjałem technicznym  

   i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

   zamówienia;

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona w oparciu

  o przedłożone dokumenty i oświadczenia.

 Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

2.1. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy

   Prawo  zamówień publicznych, oraz wykonawców którzy;

2.1.1.  wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego

    postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 

   uczestniczącymi  w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych

   wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

2.1.2.  złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

2.1.3.  nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 

   potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają   błędy, z

   zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

2.1.4.  nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie

zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

9) Informacja na temat wadium:

    Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia wadium przetargowego.

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  Nazwa kryterium  Waga %

  Cena ofertowa   100   

11) Miejsce i termin składania ofert:

    Urząd Gminy Kazanów

ul. Plac Partyzantów 28

26-713 Kazanów

woj. mazowieckie

sekretariat pok. Nr 9

  do dnia 18 sierpnia 2009 roku do godz. 900

12)Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 18 sierpnia 2009 roku godz. 915

13) Termin związania ofertą:   30 dni od daty otwarcia ofert.

14) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

  Zamawiający nie zamierza  zawierać  umowy ramowej.

15) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:

  Zamawiający nie zamierza  ustanawiać  dynamicznego systemu  zakupów  oraz udzielać

  zamówień objętych tym systemem.

16) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem

  aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której  będzie   

  prowadzona aukcja elektroniczna.

  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej  w celu wyboru   

  najkorzystniejszej oferty.

17) Ogłoszenie  zostało zamieszczone  na  portalu UZP w dniu 10 sierpnia 2009 roku pod nr 272790

  oraz  na stronie  internetowej  Zamawiającego.   

 

  Zarząd OSP w Kazanowie

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone:

BZP nr 272790

Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kazanów

Strona internetowa Urzędu Gminy Kazanów

 

załączniki:

1. siwz.doc

2. umowa.doc

3. wymagania_tech_4x4_srnowe.doc

4. zal_nr_1_formularz_ofertowy_wzor.doc

5. zal_nr_2_oswiadczenie_z_art_22_wzor.doc

6. zal_nr_3_oswiadczenie_z_art_24_wzor.doc

7. zal_nr6_doswiadczenie_zawodowe_wzor.doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-08-11 10:05:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Wiącek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-11 10:05:09

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry