GPI-341/6/2009                                                                  Kazanów 2009.08.03


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia : Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum i Publicznej Szkoły Podstawowej w Kazanowie – remont pokryć dachowych


Zamówienie zostało ogłoszone w BZP pod numerem 264522-2009 dnia 03.08.2009 roku


 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Kazanów reprezentowana przez Wójta – Pana Mariana Karolika

Urząd Gminy w Kazanowie , ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów

tel (048 )676-66033

 1. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Kazanowie , ul. Plac Partyzantów 28 ,

26-713 Kazanów , pok. Nr 7 w godz. 7.30-15.00 , adres strony internetowej: www.kazanow.pl

Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami – Danuta Ziarkowska-Lis Tel (048) 6766033 wew. 14 , dziarkowska @kazanow.pl

 1. Przedmiot zamówienia: Remont pokryć dachowych na budynkach – Publiczne Gimnazjum i Publiczna Szkoła Podstawowa w Kazanowie zgodnie z przedstawionym przedmiarem robót

Oznaczenie CPV 45.26.10.00.4

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 1. Termin realizacji zamówienia – od daty podpisania umowy do 15.10.2009 roku

 2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział dostawcy, którzy spełniają warunki

- nie podlegają wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” ( Dz. U. Nr 19, poz. 177)

- prowadzą działalność gospodarczą o profilu związanym z przedmiotem zamówienia.

- Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie przedłożonych przez oferenta, wraz z ofertą cenową, stosownych oświadczeń i dokumentów, które zostały wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Informacja na temat wadium:

Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 1500,00 złotych

 1. Kryteria oceny i ich znaczenie:

Cena – 100 %

 1. Oferty w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta – Remont pokryć dachowych na budynkach Publiczne Gimnazjum i Publiczna Szkoła Podstawowa w Kazanowie ” należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Kazanowie ul. Plac Partyzantów 28 pokój nr 9

10.Termin składania ofert upływa dnia 28.08.2009 roku godzina 11.45

 1. Otwarcie ofert nastąpi 28.08.2009 r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego – sala konferencyjna

 2. Termin związania ofertą - 30 dniWójt Gminy Kazanów

 

załączniki:

1. specyfikacja-wremont__pokryc_dachowych_psp_gimnazjum.doc

2. zalaczniki_do_remont_pokryc_dachowcyh_-gimnazjum__psp.doc

3. skan.jpg

4. skan_001.jpg

5. skan_002.jpg


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-08-04 10:09:03
 • Informacja zaktualizowana przez: Renata Wiącek
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-04 10:21:45
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry