GPI-341/5/2009                                                                    Kazanów 2009.08.03


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia : Przebudowa drogi gminnej DG3437019 w miejscowości Dębnica


Zamówienie zostało ogłoszone w BZP pod numerem 263706 dnia 03.08.2009 roku


 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Kazanów reprezentowana przez Wójta – Pana Mariana Karolika

Urząd Gminy w Kazanowie , ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów

tel (048 )676-66033

 1. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Kazanowie , ul. Plac Partyzantów 28 ,

26-713 Kazanów , pok. Nr 7 w godz. 7.30-15.00 , adres strony internetowej: www.kazanow.pl oraz www.ugkazanow.bip.org.pl

Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami – Danuta Ziarkowska-Lis Tel (048) 6766033 wew. 14 , dziarkowska @kazanow.pl

 1. Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi gminnej DG 3437019 w miejscowości Dębnica II etap na odcinku od 0+530 do km 1+530 polegająca na wykonaniu -położenie nawierzchni z mieszanki mineralno –bitumicznej na długości 1000 m zgodnie z przedstawionym przedmiarem robót.

Oznaczenie CPV 45.23.00.00.7

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 1. Termin realizacji zamówienia – od daty podpisania umowy do 15.10.2009 roku

 2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział dostawcy, którzy spełniają warunki

- nie podlegają wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” ( Dz. U. Nr 19, poz. 177)

- prowadzą działalność gospodarczą o profilu związanym z przedmiotem zamówienia.

- Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie przedłożonych przez oferenta, wraz z ofertą cenową, stosownych oświadczeń i dokumentów, które zostały wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Informacja na temat wadium:

Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 4000,00 złotych

 1. Kryteria oceny i ich znaczenie:

Cena – 100 %

 1. Oferty w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta – Przebudowa drogi gminnej DG3437019 w miejscowości Dębnica ” należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Kazanowie ul. Plac Partyzantów 28 pokój nr 9

10.Termin składania ofert upływa dnia 28.08.2009 roku godzina 9.45

 1. Otwarcie ofert nastąpi 28.08.2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego – sala konferencyjna

 2. Termin związania ofertą - 30 dniWójt Gminy Kazanów

Marian Karolik

 

załączniki:

1. specyf._budowa_drogi__debnica.doc

2. prztarg.jpg

3. droga__debnica__-___wszystkie_zalaczniki..doc

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-08-03 15:05:17
 • Informacja zaktualizowana przez: Renata Wiącek
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-03 15:05:17

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry