Kazanów, dnia 03.08.2009


Wyjaśnienia do zapytań dot. SIWZ w ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na zakup nowego śedniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją ograniczania skazeń ekologicznych


W związku z wpłynięciem zapytań zamawiający udziela następijących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu dla którego wysokość określona w świadectwie dopuszczenia wynosi 3200 mm, w przypadku dostosowania rzeczywistej wysokości całkowitej pojazdu do wartości 3120 mm?


odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wysokość pojazdu do 3200 mm - zmiana w pkt. 8 załącznika nr 3

do SIWZ.


Pytanie 2.

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu ze zbiornikami na wodę i srodek pianotwórczy wykonywanymi ze stali nierdzewnej?


odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zamiany materiału wykonania zbiornika na wodę, natomiast w stosunku do zbiornika na środek pianotwórczy określano, że musi być wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych.


Pytanie 3.

Czy w przypadku zastosowania niezależnego od pracy silnika urzadzenia grzewczego zabezpieczającego pracę autopompy w temperaturach do -250 C zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu z autopompą bez układu ogrzewania od silnika pojazdu?


Odpowiedź.

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pojazdu z autopompą bez układu ogrzewania od silnika pojazdu.


Prezes Zarządu
Zmiany w załączniku nr 3 do SIWZ w ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na zakup nowego śedniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją ograniczania skazeń ekologicznych  1. w punkcie 50 zamawiający wykreśla się słowo z brązu – prawidłowy zapis brzmi: autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia – wydajność min. 16001/min, przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5m, na stopniu wysokiego ciśnienia wydajność , min. 250l/min przy cisnieniu 40 bar.

  2. Skreśla się punkt 69 oraz 70 z załącznika nr 3 SIWZ.Prezes Zarządu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 


OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE:

PRZETARG NIEOGRANICZONY


1) Nazwa i adres zamawiającego:

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie

ul. Zwoleńska 22

26-713 Kazanów


2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony


3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kazanowie pokoju nr 9 w godzinach pracy Urzędu lub ze strony internetowej www.kazanow.pl, www.ugkazanow.bip.org.pl


4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:


Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 z funkcją ograniczania skażeń ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

- jednego nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4

Wszystkie zastosowane materiały winy spełniać parametry określone przez normy, aprobaty techniczne oraz posiadać świadectwo jakości ( certyfikaty).

KOD CPV

Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 3 SIWZ tj. Parametry techniczno-użytkowe dla fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem terenowym 4x4 z funkcją ograniczania skażeń ekologicznych .

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych .5)Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających(art.67 ust.1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.


6) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych


7) Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie winno być zrealizowane do 15.10.2009 r.

8) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Warunki:

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

3.Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

4. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24

Pzp.

Potwierdzenie spełnionych warunków:

1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej.

2.Uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.

3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie

właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy.

4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt

9 ustawy.

5. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

6. Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego .

7. Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu i urządzeń, jakim dysponuje

Wykonawca .

8.Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania,

a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy w tym okresie minimum jednego zadania

odpowiadającego swoim rodzajem i wartością stanowiącym przedmiot zmówienia wraz z

potwierdzeniem ich należytego wykonania.

9.Sprawozdanie finansowe , a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z

opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do

sporządzania sprawozdania finansowego , inne dokumenty określające obroty, zysk oraz

zobowiązania i należności za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres

działalności jest krótszy, to za ten okres. ( wymagane obroty w tym zakresie minimum

1 500 000,00 zł).

10.Informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,

potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową.

11.Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

12. Sporządzony harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy.

9) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :

Nazwa kryterium

Waga %

Cena

100
11) Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy w Kazanowie

Plac Partyzantów 28

26-713 Kazanów

pokój nr 9


do dnia 07.08.2009 do godz. 09.00

otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Kazanowie w dniu 07.08.2009 o godz. 9.15


12) Termin związania ofertą

30 dni od dnia otwarcia ofert,


13)Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

14)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15) ogłoszenie zostało zamieszczone na portalu UZP w dniu 27.07.2009r. pod numerem 253914Kazanów , dnia 27.07.2009r.

____________________

Zarząd OSP w Kazanowie

 

załączniki:

1. siwz.doc

2. formularz_ofertowy.doc

3. oswiadczenie.doc

4. parametry_techniczne_gba_4x4_ostateczne.doc

5. umowa-wzor.doc

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-07-27 12:18:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Wiącek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-04 09:58:36
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry