GPI-341/7/2008                                                        Kazanów 2008.09.22

 OGŁOSZENIE O  UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

                  

Przedmiot zamówienia : Przebudowa drogi gminnej 3437019 w miejscowości Dębnica  gm. Kazanów

 Zamówienie zostało ogłoszone w BZP pod numerem 229861  dnia 22.09.2008 roku

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Kazanów  reprezentowana przez Wójta – Pana Mariana Karolika

Urząd Gminy w Kazanowie , ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów

 tel (048 )676-66033

 1. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony

     Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Kazanowie , ul. Plac Partyzantów 28 ,

 26-713 Kazanów , pok. Nr 7 w godz. 7.30-15.00 , na stronie internetowej:  www.kazanow.pl

Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Danuta Ziarkowska – Lis tel.(048) 676-60-033 wew. 14  dziarkowska@kazanow.pl

3.    Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi gminnej 3437019 w miejscowości Dębnica  gm. Kazanów

Oznaczenie CPV 45.23.00.00.7

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 1. Termin realizacji zamówienia (umowy) – do 15.11.2008 roku
 2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział dostawcy, którzy spełniają warunki  

         - nie podlegają wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29             stycznia 2004 r.  „Prawo zamówień publicznych” ( Dz. U. Nr 19, poz. 177)

- prowadzą działalność gospodarczą o profilu związanym z przedmiotem zamówienia.

- Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie przedłożonych przez oferenta, wraz z ofertą cenową, stosownych oświadczeń i dokumentów, które zostały wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Informacja na temat wadium:

Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 3000,00 złotych

 1. Kryteria oceny i ich znaczenie:

Cena – 100 %

 1. Oferty w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębnica” należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Kazanowie ul. Plac Partyzantów 28 pokój nr 9

10.Termin składania ofert  upływa dnia  16.10 2008  roku godzina 11.45

 1. Otwarcie ofert nastąpi 16.10.2008 r. o godz. 12.00 w siedzibie                      zamawiającego – sala konferencyjna
 2. Termin związania ofertą -  30 dni 

 

 

                                                                                Wójt Gminy

                                                                               Marian Karolik

 

załączniki:

1. debnica_specyf._budowa_drogi.doc

2. debnica_droga-__wszystkie_zalaczniki..doc

3. debnica_przedmiar_robot_str.1.tif

4. debnica__przedmiar_robod_str.2.tif

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-10-21 14:43:46
 • Informacja zaktualizowana przez: Renata Wiącek
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-21 14:43:46

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry