GPI-341/5/2008                                                               Kazanów 2008.09. 02

   

OGŁOSZENIE O  UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

                                                 

Przedmiot zamówienia : Dostawa opału – węgiel kostka , miał, koks do jednostek komunalnych na terenie gminy w sezonie grzewczym 2008/2009.

 

Zamówienie zostało ogłoszone w BZP pod numerem 207042-2008  dnia  02.09.2008 roku

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Kazanów  reprezentowana przez Wójta – Pana Mariana Karolika

Urząd Gminy w Kazanowie , ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów

 tel (048 )676-66033

 1. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony

     Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Kazanowie , ul. Plac Partyzantów 28 ,

 26-713 Kazanów , pok. Nr 7 w godz. 7.30-15.00 , adres strony  internetowej:  www.kazanow.pl

3.    Przedmiot zamówienia: Dostawa opału węgiel kostka , miał , koks do jednostek komunalnych na terenie gminy w  sezonie grzewczym 2008/2009 – P.S.P Kowalków , Zakrzówek , Niedarczów, Kroczów

Urząd Gminy w Kazanowie , Dom Nauczyciela w Ostrownicy,

4.    Ośrodki Zdrowia w : Kazanów , Kowalków

Oznaczenie CPV 60.12.31.00-7

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 1. Termin realizacji zamówienia – od daty podpisania umowy  do 15.04.2009 roku
 2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział dostawcy, którzy spełniają warunki  

         - nie podlegają wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29             stycznia 2004 r.  „Prawo zamówień publicznych” ( Dz. U. Nr 19, poz. 177)

- prowadzą działalność gospodarczą o profilu związanym z przedmiotem zamówienia.

- Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie przedłożonych przez oferenta, wraz z ofertą cenową, stosownych oświadczeń i dokumentów, które zostały wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Informacja na temat wadium:

Nie przewiduje sie  wnoszenia wadium

 1. Kryteria oceny i ich znaczenie:

Cena – 100 %

 1. Oferty w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta – Dostawa opału na sezon grzewczy 2008/2009” należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Kazanowie ul. Plac Partyzantów 28 pokój nr 9

10.Termin składania ofert  upływa dnia  16.09 2008  roku godzina 11.00

 1. Otwarcie ofert nastąpi 16.09.2008 r. o godz. 11.15 w siedzibie                      zamawiającego – sala konferencyjna
 2. Termin związania ofertą -  30 dni 

 

 

                                                                                Wójt Gminy

                                                                              Marian Karolik

 

załączniki:

1.spec.dostawa_opalu-w.m.k.doc

2. umowa-weg..doc

3. oswiadczenie.doc

4. druk_oferty.doc

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-10-21 13:34:07
 • Informacja zaktualizowana przez: Renata Wiącek
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-21 13:34:07

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry