GPI-341/4/2008                                        Kazanów 2008.07.17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2008 -

2009"

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Kazanów reprezentowana przez Wójta - Pana Mariana Karolika Urząd Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów sekretariat@Kazanow.pl

godziny urzędowania: 7.30-15.00

 1. Określenie trybu zamówienia:
  Przetarg nieograniczony

 2. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie
  Zamawiającego: Urząd Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28 ,

26-713 Kazanów, pok. Nr 7 w godz. 7.30-15.00

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 2. Termin realizacji zamówienia - rok szkolny 2008/2009

 3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
  spełnienia tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział dostawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 i nie podlegają wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych" ( Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655). Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie przedłożonych przez oferenta, wraz z ofertą cenową, stosownych oświadczeń i dokumentów, które zostały wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Informacja na temat wadium:

Zamawiający określa wadium na kwotę 1500 PLN (słownie: jeden tysiąc , pięćset złotych)

 1. Kryteria oceny i ich znaczenie:
  Cena - 100 %

 2. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
  W siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy w Kazanowie

ul. Plac Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów

pok. Nr 9 do dnia 05.08.2008r. do godziny 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi 05.08.2008r. o godz. 9.10 w Urząd Gminy w Kazanowie , ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów, sala konferencyjna

10. Termin związania ofertą

60 dni, tj. do dnia do 03.10.2008r.

 

 

                                                                             Wójt Gminy

                                                                           Marian Karolik

 

 

 

Załączniki do ogłoszenia:

1. specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.doc

2. zal_1.doc

3. zal2.doc

4. zal3.doc

5. zal4.doc

6. zal_5.doc

7. zal6.doc

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-07-17 16:54:14
 • Informacja zaktualizowana przez: Renata Wiącek
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-17 16:56:48
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry