GMINA KAZANÓW

RGK-Pn-341/2/08


OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy

Kazanów

z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów

ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów

tel. (048) 6766033 Fax. 6766055

(e-mail) sekretariat @ kazanow.pl

www.kazanow.pl

ogłasza nieograniczony przetarg na :

wykonanie robót budowlanych dla zamówienia pt.,, Budowa Stacji Wodociągowej o wydajności 6,5 m 3/h w miejscowości Ostrownica Wieś,,.

Upoważniony do kontaktów – Krzysztof Kazimierski tel. 6766033 w. 18.

Zamówienie ogłoszone w BZP na portalu UZP 156044-2008.

Szczegółowe warunki zakresu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można uzyskać w Urzędzie Gminy Kazanów Pl. Partyzantów 28 pokój nr 4 lub za zaliczeniem pocztowym .

SIWZ oraz niezbędna dokumentacja zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazanów www.kazanow.pl

Opis przedmiotu zamówienia: Budowa Stacji wodociągowej o wydajności technologicznej 6,5 m3/h na działkach nr 274/2 i 275/2 w m. Ostrownica Wieś. Zakres robót obejmuje budowę budynku stacji , głowica studni wraz z montażem i zamknięciem , przewody wodociągowe technologiczne , stalowy zbiornik podziemny na wodę czystą poj. 100 m3, technologia uzdatniania wody , kable elektroenergetyczne NN , sterowanie i zasilania , zagospodarowanie terenu stacji .

Miejsce wykonania robót budowlanych : m. Ostrownica Wieś.

Wspólny słownik zamówień (CPV) : 45.22.38.00.8

Czas trwania zamówienia do 10.11.2008r.

W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlegający wykluczeniu z art. 24 tejże ustawy.

Wymagane wadium : 8.000,00 PLN i może być wnoszone w formach określonych w art. 45ust.6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kryteria oceny ofert – najniższa cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Kazanów ( sekretariat) , ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów – 31.07.2008r. do godz. 1000.

Data , godzina i miejsce otwarcia ofert: 31.07.2008 r. godzina 1015 ,

Urząd Gminy w Kazanowie , ul. Pl. Partyzantów 28 sala konferencyjna Urzędu - II piętro.

Termin związania z ofertą : 30 dni od ostatniego terminu składania ofert .

Kazanów , 2008-07-10.

 WÓJT GMINY

Marian Karolik

Ogłoszenie zostało zamieszczone:

  1. UZP na portalu z nr 156044-2008

  2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie.

  3. Strona internetowa.

 

Załączniki:

1. siwz_bud._suw_ostrownica_wies.doc

2. umowa_n1_na_suw_ostrownica_w..doc

3. zal.1_form.ofert._suw_ostrownica_w..doc

4. zal.4oswidcz.suw_ostrownica.doc

5. stwodkazsl.xls
6. uklad_technologiczny.pdf

7. schemat_technologiczny.pdf

8. projekt_zagosp._terenu.pdf

9.opis.doc

10. opis1.doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-07-10 16:41:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Wiącek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-10 16:41:47

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry