GPI-341/3/2008                                                    Kazanów 2008.07. 03


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia : Modernizacja boiska sportowego w Kazanowie.


Zamówienie zostało ogłoszone w BZP pod numerem 148449 dnia 03. 07.2008 roku


 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Kazanów reprezentowana przez Wójta – Pana Mariana Karolika

Urząd Gminy w Kazanowie , ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów

tel (048 )676-66033

 1. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Kazanowie , ul. Plac Partyzantów 28 ,

26-713 Kazanów , pok. Nr 7 w godz. 7.30-15.00 , adres strony internetowej: www.kazanow.pl

 1. Przedmiot zamówienia: Modernizacja boiska sportowego w Kazanowie ul. Kościelna 50 polegająca na wykonaniu

a/ modernizacja boiska piłkarskiego trawiastego o wymiarach100x 65 m

b/ urządzenie boiska do siatkówki trawiastego o wymiarach 17 x 23 m

c/ urządzenie boiska wielofunkcyjnego trawiastego o wymiarach 12x27 m

d/ wyposażenie boiska piłkarskiego

Oznaczenie CPV 45.21.22.21-1

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 1. Termin realizacji zamówienia – od daty podpisania umowy do 31.10.2008 roku

 2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział dostawcy, którzy spełniają warunki

- nie podlegają wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” ( Dz. U. Nr 19, poz. 177)

- prowadzą działalność gospodarczą o profilu związanym z przedmiotem zamówienia.

- Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie przedłożonych przez oferenta, wraz z ofertą cenową, stosownych oświadczeń i dokumentów, które zostały wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Informacja na temat wadium:

Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 2000,00 złotych

 1. Kryteria oceny i ich znaczenie:

Cena – 100 %

 1. Oferty w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta – Modernizacja boiska sportowego w Kazanowie” należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Kazanowie ul. Plac Partyzantów 28 pokój nr 9

10.Termin składania ofert upływa dnia 24.07 2008 roku godzina 9.45

 1. Otwarcie ofert nastąpi 24.07.2008 r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego – sala konferencyjna

 2. Termin związania ofertą - 30 dni                                                                          Wójt Gminy

                                                                          Marian Karolik

 

Załączniki do ogłoszenia:

1. przedmiar_robot_modernizacjia.tif

2. umowa-_boisko.doc

3. specyfikacja_-boisko.doc

4. przekroj_konstrukcyjny_a.tif

5. przedmiar_robot_modernizacjia.tif

6. przedmiar_robot_modernizacja.tif

7. opis_techniczny_boisko_wielofunkcyjne_kazanow.doc

8. opis_techniczny_bioz-kazanow.doc
9. mapa_str_2.tif

10. mapa_str_1.tif

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-07-07 17:54:10
 • Informacja zaktualizowana przez: Renata Wiącek
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-07 17:59:03
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry