Gmina Kazanów

FN-Pn-341/4/08.


OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości mniejszej niż kwoty określone

w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Wójt Gminy

Kazanów

z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów

ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów

tel. (048) 6766033 Fax. 6766055

(e-mail) sekretariat @ kazanow.pl

www.kazanow.pl


ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie usługi dla zamówienia pt.,,Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie wydatków związanych z inwestycją pt.” Budowa Stacji Wodociągowej w Ostrownicy Wsi” realizowanego przez Gminę Kazanów.

Upoważniony do kontaktów:

Jadwiga Gąbka p.o. Skarbnik Gminy tel. 6766033 w. 21.

Zamówienie ogłoszone w spisie BZP Nr 148155-2008 z dnia 02.07.2008rr.

Szczegółowe warunki zakresu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można uzyskać w Urzędzie Gminy Kazanów Pl. Partyzantów 28 pokój nr 15.

SIWZ oraz niezbędna dokumentacja zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazanów www.kazanow.pl .

Opis przedmiotu zamówienia:

Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 500.000zł ( słownie: pięćset tysięcy złotych)na sfinansowanie wydatków związanych z inwestycją ” Budowa Stacji Wodociągowej w Ostrownicy Wsi” realizowanych przez Gminę Kazanów.


Miejsce wykonania usługi : Urząd Gminy Kazanów

Wspólny słownik zamówień (CPV) : 66.13.00.00-0

Czas trwania zamówienia od 22.07.2008r do 31.10.2008r

W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki określone

w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlegający wykluczeniu z art. 24 tejże ustawy.

Wymagane wadium: 5.000 PLN i może być wnoszone w formach określonych

w art. 45ust.6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena 100%

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Kazanów ( sekretariat),

ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów 11.07.2008r. do godz. 1000.

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 11.07.2008 r. godzina 1015,

Urząd Gminy w Kazanowie, ul. Pl. Partyzantów 28 sala konferencyjna Urzędu - II piętro.

Termin związania z ofertą : 30 dni od ostatniego terminu składania ofert .


Kazanów , 2008-07-03.

WÓJT GMINY

Marian KarolikOgłoszenie zostało zamieszczone:

1.Biuletyn Zamówień Publicznych – nr 148155-2008 z dnia 02.07.2008r

2.Tablica ogłoszeń w Urzędzie.

3.Strona internetowa.

4.BIP Urzędu Gminy Kazanów.

 

Załączniki:

1. specyfikacja_na_kredyt.doc

2. formularz_ofertowy-zalacznik_nr1.doc

3. oswiadczenie-zalacznik_nr_2.doc

4. umowa-zalacznik_nr3.doc

5. zastrzezenie_ochrony_praw-zalacznik_nr_4.doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-07-03 12:11:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Wiącek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-03 12:11:18

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry