dot._zawiadomienie_o_wyniku_przetargu_-_osuchow.pdfZNAK: GPI.271.4.2019                                                                           Kazanów  03.04.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych     

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:                                                      

„Przebudowa drogi dojazdowej do pól i gospodarstw rolnych o długości 686 mb oznaczonej nr ew. 1311 w miejscowości Osuchów”

obejmujący zakres robót :

I. Roboty przygotowawcze,

II. Podbudowa, 

III. Nawierzchnie,

IV. Roboty wykończeniowe,

V. Instalowanie znaków drogowych.

 

Informacja o zamówieniu

Zamawiający:

Gmina Kazanów ul. Plac Partyzantów 28  tel. (48) 386 49 10, fax: (48) 386 49 25

Adres strony internetowej : www.kazanow.pl

Postępowanie o zamówieniach publicznych w trybie:

 przetarg nieograniczony

Nazwa zamówienia:  „Przebudowa drogi dojazdowej do pól i gospodarstw rolnych o długości 686 mb oznaczonej nr ew. 1311 w miejscowości Osuchów”

 

Wspólny słownik zamówienia:

CPV 45000000-7   Roboty budowlane

Składanie ofert częściowych: 

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych

Wadium:

Zamawiający  żąda wniesienia wadium w wysokości –  NIE

Składanie ofert wariantowych:

Nie dopuszcza się  składania ofert wariantowych

Termin wykonania zadania:

Do dnia 31.08.2019 roku

Kryteria wyboru oferty:

Cena -      60%

Okres gwarancji – 40%

 

 

Specyfikację  Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  jest bezpłatna, do pobrania  ze strony internetowej Zamawiającego: www.kazanow.pl lub do odebrania w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Kazanowie ul. Plac Partyzantów 28, pokój nr 5, I piętro lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoby do kontaktu  z oferentami: Przemysław Bębenek,  Jarosław Adamiec     pbebenek@kazanow.pl

Tel. (48) 386 49 24

 

 

Oferty należy składać:

w Urzędzie Gminy  w Kazanowie  ul. Plac Partyzantów 28, pokój nr 8 (sekretariat) -I piętro do dnia 23.04.2019 r. , godzina 11.00

Termin, miejsce otwarcia ofert: 23.04.2019 r. godzina 1115, - Sala konferencyjna Urzędu II piętro

Termin związania z ofertą wynosi:     - 30 dni od ostatniego terminu składania ofert

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie :

- www.ugkazanow.bip.org.pl

-  w biuletynie Zamówień Publicznych

    Nr : 533184-N-2019 z dnia 2019.04.03 r.

- tablica ogłoszeń w Urzędzie

 

Zamiar zawarcia umowy ramowej:    nie

 

Zamiar zastosowania dynamicznego systemu zakupów :     nie

Zastosowanie aukcji elektronicznej     - nie

 

Pliki do pobrania :

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Przedmiar robót

3. Kosztorys ofertowy

 

 

Wójt Gminy

/-// Teresa Pancerz - Pyrka


siwz-przebudowa-drogi-osuchow.docx

dot._przedmiar_robot_osuchow.pdf

dot._kosztorys_ofertowy_osuchow.pdf 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-04 08:03:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zdrzalik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-31 13:36:51
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry