GMINA KAZANÓW                                                                                                                   Znak : RGK.P.SM. 1.2018.                              Wójt Gminy Kazanów

              z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów

             ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów

      tel.48 6766033 fax. 48 6766055

          e-mail ; sekretariat@kazanow.pl

www.kazanow.pl

OGŁASZA  PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY OFERTOWY

na sprzedaż drzewostanu ,, na pniu,, przeznaczonego do wycinki na działkach gruntu

  nr ew. 944/5 ,nr 945/1 ,  nr  946/1 w Kazanowie stanowiących własność Gminy Kazanów.

  1. Nazwa i siedziba jednostki:

Gmina Kazanów , Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów

  1. Tryb zamówienia;

Przetarg pisemny realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 04.04.2017r. (Dz. U. z 2017r. , poz. 729) w sprawie  szczegółowego sposobu gospodarowania   składnikami majątku  Skarbu Państwa.  Decyzja Starosty Zwoleńskiego  Znak : RLOS.613.45.2017 zezwalająca na usunięcie 281 sztuk drzew.

  1. Miejsce i termin , w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Kazanów - teren graniczący z rzeką Iłżanką , dz.  nr ew. : 944/5 , 945/1 , 946/1.,  do 20 marca 2018r.

  1. Rodzaj , typ i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego wraz z ceną wywoławczą , postąpieniem ,kwotą wadium oraz terminem i miejscem jego wniesienia.

Cena wywoławcza netto wynosi – 18.850,00 zł.     Słownie : Osiemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych.

Lp.

Miejsce

drzewostanu

Nazwa drzewa , ilość , miąższość drzewa stojącego (m3)

1.

Kazanów

dz.o nr ew.

944/5  , 945/1 ,946/1   Pow. zadrzewina P=1,85 ha

Topola szara – 185 szt. , 260,39 m3

Topola biała – 5 szt. ,  20,6 m3

Olsza czarna – 38 szt. , 17 15 m3

Klon zwyczajny – 23 szt. ,22,46 m3

Wiąz szypułkowy – 1 szt. , 1,73 m3

Wierzba biała – 29 szt. ,26,24 m3

Ogółem

                                           348,57 m3

 

5.       Wymagania jakim powinna zwierać oferta:

a)       wypełniony prawidłowo formularz ofertowy  do pobrania ze strony: www.kazanow.pl w zakładce Przetargi lub w formie papierowej w siedzibie urzędu).,

b)      potwierdzenie wpłaconego wadium na konto urzędu w wysokości : 10% ceny wywoławczej wyżej podanej (wadium wnosi się wyłącznie w gotówce i  wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej do dnia  20 marca 2018r. do godz. 945 w kasie Urzędu Gminy w Kazanowie Pl. Partyzantów 28 lub na konto Gminy Kazanów w banku  nr konta  24  9129 0001 0020 0240 448 0008

c)       cenę nabycia wyższą o 1% od ceny wywoławczej .   Postąpienie 1% ceny wywoławczej .

W ofercie należy podać swoją oferowaną cenę netto , wyższą od ceny wywoławczej podanej wyżej przynajmniej o jedno postąpienie oraz cenę brutto z doliczeniem    8 % VAT.

Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę najwyższa oferowana cena.

Oferty opiewające na niższą cenę  niż cena wywoławcza podana w ogłoszeniu zostaną uznane za nieważnie  - jako nie spełniające warunków ogłoszenia .

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny kupna oferentowi , który wygra przetarg. Pozostałym osobom , które nie wygrały przetargu – wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni po zakończeniu przetargu  na wskazane w ofercie konto.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent , który wygrał przetarg , uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Oferent który zakupi drzewa dokona ich wycinki we własnym zakresie zachowując zasady BHP. Oferent po dokonanym wycięciu drzew uporządkuje teren z gałęzi oraz pozostawi pień równo z terenem .

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert , bez podania przyczyn.

W razie ustalenia ,że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę , komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami stosując przepisy z ww. rozporządzenia.

6.       Termin , miejsce  i tryb złożenia oferty oraz okres,  w którym oferta jest wiążąca:

Czas trwania zamówienia do dnia 30 kwietnia 2018r.

Oferty proszę przesłać lub składać w zamkniętych kopertach  oznaczonych napisem:

,,OFERTA NA SPRZEDAŻ DREWNA ,, NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM OTWARCIA OFERT,,

                       Urząd Gminy w  Kazanowie Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów

Termin składania ofert do dnia 20 marca 2018r. do godz. 1000 w sekretariacie (pokój nr 8 ) Urzędu Gminy w Kazanowie  ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów                                                   (liczy się data  i godzina wpływu ofert).                                                     Termin związania z ofertą 14 dni.

Przy rozpatrywaniu ofert , pod uwagę brana będzie najwyższa cena !

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert  nastąpi w obecności oferentów , którzy  zechcą przybyć w dniu 20 marca 2018r.o godz. 1015 Urzędzie Gminy w Kazanowie  Pl. Partyzantów 28 ,   26-713 Kazanów sala konferencyjna II piętro.

7.       Termin zawarcia umowy sprzedaży.

Zawarcie umowy w terminie nie krótszym niż 3 dni i nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni d dnia zawarcia umowy sprzedaży.

8.       Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:

Krzysztof Kazimierski tel. 48 6766033 w. 18.

Kazanów, 2018.03.02.

Załączniki:

1.       Ogłoszenie o przetargu.

2.       Oferta w przetargu na sprzedaż drzew

3.       Umowa do przetargu na sprzedaż drzew.

 

                                                   Wójt Gminy Kazanów

/-/ Teresa Pancerz - Pyrka

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone:

1.       Biuletyn Informacji Publicznej na stronie gminy Kazanów.

2.       Strona internetowa urzędu www.kazanow.pl .

3.       Tablica ogłoszeń w Urzędzie.

4.       Tablice ogłoszeń w terenie.


załączniki:

zalaczniki.doc

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-05 15:02:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zdrzalik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-05 15:02:52

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry