Kazanów, dnia 24.07.2014r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Gmina Kazanów

 reprezentowana przez Wójta – Pana Mariana Karolika,

Urząd Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28,

26 – 713 Kazanów,

godziny urzędowania 7.30 – 15.00

sekretariat@kazanow.pl

www.kazanow.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

          „Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2014-2015”

      1. Upoważniony do kontaktów – Mirosław Drela tel. 048/6766103

      2. Zamówienie ogłoszono w spisie BZP nr 161191-2014

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26 – 713 Kazanów, pok. Nr 15 w godz. 7.30 – 15.00 oraz na stronie internetowej www.kazanow.pl

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych

 1. Termin realizacji zamówienia – rok szkolny 2014 – 2015
 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.22.00-8
 3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział dostawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  – „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013r.  poz. 907 z późn. zm.). Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie  przedłożonych przez oferenta, wraz z ofertą cenową, stosownych oświadczeń i dokumentów, które zostały wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Informacja na temat wadium:

Zamawiający określa wadium na kwotę 1500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) może być wnoszone w formach określonych w art.45 ust. 6 ustawy PZP

 1. Kryteria oceny ofert – najniższa cena - 100%
 2. Miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy w Kazanowie

Ul. Plac Partyzantów 28, 26 – 713 Kazanów

Pok. Nr 9 do dnia 07. 08. 2014r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi 07.08.2014r. o godz. 10.10 w Urzędzie Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26 – 713 Kazanów, sala konferencyjna

 1. Termin związania ofertą:

30 dni - art.85 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kazanów, 24.07.2014r

                                                                                                   WÓJT GMINY KAZANÓW

                                                                                                            Marian Karolik

Ogłoszenie zostało zamieszczone:

 1. BZP nr  161191-2014 z dnia 24.07.2014r.
 2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie.
 3. Strona internetowa Urzędu Gminy Kazanów
 4. BIP Urzędu Gminy w Kazanowie

Załączniki:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  specyfikacja__istotnych_warunkow_zamowienia.doc

2. Załączniki: 

-Nr 1 zalacznik_nr__1.doc

-Nr 2 zalacznik_nr__2.doc

-Nr 3 zalacznik_nr__3.doc

-Nr 4 zalacznik_nr__4.doc

-Nr 5 zalacznik_nr__5.doc

-Nr 6 zalacznik_nr__6.doc

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-07-24 13:29:59
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zdrzalik
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-24 13:29:59

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry