GMINA KAZANÓW
Znak : RGK – PN- 341/2/08                                      Kazanów, dnia 25 listopad 2008r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie

Gminy Kazanów w latach 2009-2011

1) Gmina Kazanów, reprezentowana przez Wójta Gminy – Pana Mariana Karolika
z siedzibą: Urząd Gminy w Kazanowie ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów tel. 048 6766033 fax. 6766055 , (e-mail)
sekretariat@kazanow.pl , www.kazanow.pl

2) Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.)

Zamówienie ogłoszone w BZP na portalu UZP Nr 332003/08.

3) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy Kazanów, 26-713 Kazanów, pok. nr 4 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Kazanowie www.kazanow.pl

4) Przedmiotem zamówienia jest: „Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Kazanów w latach 2009-2011

5) Nie przewiduje się złożenia ofert wariantowych.

6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7) Termin realizacji zamówienia: termin wykonania zamówienia do 31.12.2011 roku.
8) W postępowaniu mogą brać udział dostawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 i nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia „Prawo zamówień publicznych” ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.).
9) Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.

10) Podstawowym kryterium oceny ofert jest cena.
11) Miejsce i termin składania ofert Urząd Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów, pok. nr 9(sekretariat) do godz. 9:00 dnia - 08 grudzień 2008r.
11) Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych zamówienia, nie dłużej jednak niż 30 dni.
12) Otwarcie ofert nastąpi w dniu – 08grudzień 2008r. , o godz. 915 w Urzędzie Gminy Kazanów sala konferencyjna (II piętro), ul. Plac partyzantów 28, 26-713 Kazanów,
13) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Krzysztof Kazimierski pok. nr 4 tel. /048/ 6766033 wew.18

14) Nie przewiduje się zawierania umowy ramowej.

15) Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

16) Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.                                                                                                  WÓJT GMINY

                                                                          Marian Karolik

Ogłoszenie zostało zamieszczone:

  1. UZP na portalu nr 332003/08.

  2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie.

  3. Strona internetowa.

Załączniki:

ogloszenie_odpady.doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zdrzalik
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-12-01 09:17:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Wiącek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-01 09:17:57
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 615081]

przewiń do góry